Det er ventetid på grunn av høy etterspørsel. Se vår leveringsside for mer informasjon.

Norske regler om hønsehold

Dyreholdet skal være i henhold til Dyrevelferdsloven og forskrift om hold av høns og kalkun. Den som driver med hønsehold er pliktig å gjøre seg kjent med disse reglene. I tillegg kommer lokale regler om for eksempel støy i tettbygd strøk.

Norge fikk et nytt dyrehelseregelverk den 28. april 2022 ved at nye EØS-bestemmelser ble gjennomført i 12 nye forskrifter.

Når det gjelder hold av høns og annet fjørfe medførte det nye regelverket endringer i blant annet kategorisering av fuglehold i 3 grupper basert på arter og formålet med fugleholdet:

  1. Hold av fugl som kjæledyr: Omfatter burfugler og stuefuglerstrong>. Artene høns, kalkuner, perlehøns, ender, gjess, vaktler, duer, fasaner, rapphøns og strutsefugler er ikke kjæledyr. Fugler som produserer noe for salg er ikke kjæledyr. Kjæledyrhold er ikke registreringspliktige hos Mattilsynet.
  2. Hold av fugl som hobby (fugler i fangenskap): Omfatter fugler som primært holdes for å delta i konkurranser og utstillinger, eller produksjon til egen husholdning. Eksempler er høns i hagen og brevduer. Det tillates ikke flytting av produkter fra disse fuglene ut av husholdningen. Hold av fugl i fangenskap er registreringspliktige hos Mattilsynet.
  3. Hold av fjørfe: Fugler som primært holdes for å produsere noe som omsettes ut av husholdningen. Dette omfatter alt fra kommersielle fjørfehold til hold av hobbyhøns der egg selges til naboer og kjente. Hold av fjørfe er registreringspliktig eller godkjenningspliktig hos Mattilsynet.


A chicken looking curiously at its owner
En høne titter nysgjerrig på sin eier

Dyrevelferdsloven

Som med andre dyr, både tamme og ville, er det ulovlig å mishandle dyr. Dyrevelferdslovens formål er "å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr". For deg som har høns innebærer det å ha dem i egnet hus, og gi dem nok mat, vann og omsorg. Egnet hus vil si at de må kunne få utløp for sin naturlige atferd, som å vagle seg, verpe egg, rote rundt på bakken og leve i flokk. Tilstrekkelig omsorg vil si at du må passe på å ta vare på hønenes helse. Du finner hele loven hos Lovdata her.


Forskrift om hold av høns og kalkun

Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos fjørfe, og sikre at det tas hensyn til dyrenes naturlige behov. Noen av punktene gjelder ikke for fjørfehold med færre enn 200 dyr. Det står blant annet at "Fjørfehold skal drives og utstyr og inventar utformes slik at hensynet til dyras velferd ivaretas. Det skal tas hensyn til dyras instinkt og behov, og dyra skal beskyttes mot unødig stress, smerte og lidelse" og at "Dyreholderen skal kunne dokumentere oppdatert kunnskap om dyrevelferd for den aktuelle arten og produksjonsformen. Alle som deltar i den daglige driften av dyreholdet, skal kunne håndtere og stelle dyra på en måte som sikrer god dyrevelferd. De skal også kunne kjenne igjen tegn på dårlig dyrevelferd, og iverksette tiltak der det er nødvendig." Du finner hele forskriften hos Lovdata her.


Mattilsynet

Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler og har hovedansvar for å se til at dyrevelferdsloven og forskriften blir fulgt. Det er også til Mattilsynet du må innrapportere mistanke om alvorlige sykdommer som fugleinfluensa, infeksiøs bronkitt, mykoplasa og hønsekolera.


Byhager og tettbygde strøk

Det er ingen regler mot å ha høns i hagen, så lenge hønseholdet drives forsvarlig og i henhold til regler om dyrevelferd, men støy fra hane kan være et problem i tettbygd strøk. Det enkleste er å ikke ha hane, men hvis du trenger det, må du ha et hønsehus som holder lyset ute og hanegal inne slik at hanen ikke forstyrrer naboene dine tidlig og seint.


Leiebolig

Hvis du leier boligen din, er det verdt å sjekke leieavtalen for å se om det er regler for hønsehold. Hvis du er usikker bør du ta kontakt med huseier direkte.Våre kunders bilder

Kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå